Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats locals

L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Boadella i les Escaules.

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS LOCALS-1-9

ANNEX 1. SOL·LICITUD

ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

ANNEX 3. MEMÒRIA DEL PROJECTE

ANNEX 4. PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE

ANNEX 5. FITXA DE CREDITOR