Declaracio responsable d’inici d’activitat innoqua

Mitjançant la Declaració responsable d’obertura la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació, i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.


On adreçar-se:

A les oficines de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules.

C/ de la Creu, s/n – 17723 Boadella d’Empordà

A qui va adreçat

 • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils
 • Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
 • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:

 •  Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica.
 • Correu postal.
 • Presencialment al Registre electrònic general.
 • Als registres electrònics generals de:a) L’Administració General de l’Estat.
  b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
  c) Les entitats que integren l’Administració local.
  d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l’article 2.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).
 • A les oficines de Correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
 •  A les oficines d’assistència en matèria de registres.
 • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Cost del servei:

Segons ordenances fiscals

Requisits previs:

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
 • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un/a tècnic/a competent.
 • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic.
 • Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; establiments de menjar; provisió de menjars preparats, cal complir amb els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària.
Documentació que cal aportar:
Declaració responsable d’inici d’activitat econòmica

Observacions:

La declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

A la declaració responsable, d’acord amb el model normalitzat amb el qual declara, s’haurà de declarar responsablement:
Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici de l’activitat.
Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment.
Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
Que en cas d’actuar com a persona representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
Que les dades consignades a la declaració són certes.

Una altra informació d’interès:

La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporten, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l’exercici del dret o de l’activitat afectada des del moment en què es coneixen.

Legislació

 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics, de 5 de juliol de 2016.
Termini resolució
No hi ha resolució. Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.