Declaració responsable en matèria de salut alimentària

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les  empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats. Aquests establiments també hi estan sotmesos quan subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.


Organisme competent / Responsable

Ajuntament.

Àrea que tramita

Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències i/o àrea de salut.

Classificació temàtica

Activitats i/o Salut pública.

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació

Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

S’ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l’establiment si està subjecte a algun d’aquests règims.

Abans de l’inici de l’activitat si l’establiment està subjecte a llicència.

Requisits previs
  • Presentació simultània de la comunicació d’obertura o declaració responsable d’establiment.
  • Haver obtingut la llicència d’activitat de l’establiment si està subjecte a aquest règim.
Preu

El que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament

Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d’acord amb el model normalitzat.

Normativa

Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès

Quan el servei tècnic municipal comprovi les dades que hi ha a la declaració responsable i detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial, el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada, dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.