Diputació de Girona

Les subvencions concedides de la Diputació de Girona són les següents:

EXERCICI 2023

Franges de protecció perimetral 2023

 • Import subvenció: 4.401,00 €

Subvencions per a fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Seveis Locals de Promoció Econòmica (NOXSLPE).

 • Suport a la dinamització comercial dels productes i la restauració locals del municipi.

         Import projecte: 2.200,00€          Import concedit: 1.998,00€

Fons Cooperació econòmic i cultural, anualitat 2023

Total 50.150,49 €, amb el detall següent:

 • Inversions: tractament protecció bigues La Caritat: 6.278,62 €
 • Despesa corrent: Manteniment de Vials, Recollida i gestió residu, i Enllumenat públic: 27.056,68 €
 • Noves tecnologies: 665,86 €
 • Actuacions en camins: 1100 €
 • Despeses Culturals: 5.882,70
 • Secretaria: 9.166,63 €

Subvencions als municipis de fins a 500 habitants per al finançament de les ZER i escoles municipals, Curs 2022-2023.

 • Subvenció sol·licitada: 9.397,81 €

EXERCICI 2022

Subvencions als ajuntaments dins el marc de Subvencions del Fons Econòminc de caràcter extraordinari, per a l’any 2022, amb els següents conceptes:

Construcció caseta zona esportiva, Adquisició mobiliari dispensari i la Sala, i adquisició maquinària.

Total projecte: 21.500,00€      Subvenció: 20.936,67€

Subvencions als ajuntaments dins el marc de Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2022, amb els següents conceptes:

Despeses d’Inversió

 1. Actuació 1: Pavimentat del tram final del camí de Boadella al dipòsit de gas.

Import: 11.555,30 €

Despeses corrents

 1. Actuació 1: Manteniment i consums d’enllumenat públic.

Import: 7.500,00 €

 1. Actuació 2: Manteniment de vials públics.

Import: 4.280,00 €

 1. Actuació 3: Recollida i gestió de residus

Import: 10.000,00 €

Despesa cultural

 1. Actuació 1: Actes de Festes Majors.

Import: 5.882,70 €

Fons de camins

1.- Actuacions en camins d’ús públic general: 1.100,00 €.

Fons per despeses de Secretaria-intervenció

 1. Despeses de personal: 10.000,00 €

Fons de Noves tecnologies

 1. Renovació de maquinària: 665,86 €

Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2022

Concepte subvencionat 1: Despeses d’inversió de la casa del c/ Figueres 9, de Les Escaules

Import atorgat: 5.936,29 €

Subvencions pel finançament de les ZER, escoles i llars municipals. Curs 2021-2022

Concepte subvencionat 1: Despeses corrents de l’escola Santa Cecília

Import sol·licitat: 2.946,05 €

Subvencions per a inversions municipals en cementiris, any 2022

Concepte subvencionat 1: Despeses d’inversió al cementiri de Boadella d’Empordà

Import atorgat: 40.850,41 €

Subvencions per al manteniment de les franges de protecció perimetral, any 2022

Concepte subvencionat: execució dels treballs de manteniment de les franges de protecció perimetral, als nuclis de població de Les Escaules i Boadella d’Empordà.

Import atorgat: 6.000 €

Subvencions del Pla a l’Acció per una energia sostenible, any 2022-23

Conceptes subvencionats:

Línia 1: Servei de comptabilitat energètica. Import atorgat: 108 €

Línia 2: Renovació de les carpinteries de la Societat de Boadella d’Empordà. Import atorgat: 15.000 €

Línia 3: Instal·lació de plaques solars fotovoltàiques a l’Ajuntament. Import atorgat: 8.515,98 €

Subvenció directa, exclosa de concurrència pública

Concepte: Adequació del parc-pati de l’escola. Import atorgat: 60.000 €

EXERCICI 2021

Subvencions per a inversions municipals en cementiris, any 2021

Concepte subvencionat 1: Despeses d’inversió al cementiri de Les Escaules

Import atorgat: 29.425,14 €

Subvenció exclosa de concurrència pública

Concepte subvencionat: Reparació de carregadora de Planta de Compostatge municipal

Import concedit: 9.600,00 €

.

Subvencions pel finançament de les ZER, escoles i llars municipals. Curs 2020-2021

Concepte subvencionat: Despeses corrents de l’escola Santa Cecília

Import concedit: 1.703,10 €

.

Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials 2021

Concepte subvencionat: Renovació de fusteries del pis social de Les Escaules_Fase 1

Import concedit: 6.827,89 €

.

Subvencions per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials 2021

Concepte subvencionat: Adquisició d’un habitatge unifamiliar aïllat: “Molí d’en Marce”

Import concedit: 30.000,00 €

.

Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). 2021

Concepte subvencionat: Projecte d’impuls a la competitivitat local amb visió territorial

Import Concedit: 960,8 €

.

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

CULTURA

Concepte subvencionat 1: Cooperació cultural

Import Concedit: 5.882,70 €

DESPESA CORRENT

Concepte subvencionat: Enllumenat públic; Manteniment vials públics; Recollida i gestió de residus

Import concedit: 26.835,30 €

DESPESA INVERSIÓ

Concepte subvencionat 1: Adequació vial “El Carreró”; Adquisició maquinària per neteja de vials

Import concedit: 6.500,00 €

NOVES TECNOLOGIES

Concepte subvencionat: Noves tecnologies

Import concedit: 665,86 €

CAMINS

Concepte subvencionat 8: Adequació camins públics

Import concedit: 1.100,00 €

.

.

EXERCICI 2020

Subvencions del Pla a l’acció 2020-21

LÍNIA 1

Concepte subvencionat: Comptabilitat energètica

Import concedit: 126,00 €

LÍNIA 3

Concepte subvencionat: Millora de l’envolupant de l’escola de Santa Cecília_fase3

Import concedit: 14.139,74 €

.

Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials 2020

Concepte subvencionat: Renovació de cuina i lavabo de pis d’emergències socials

Import concedit: 5.700,00 €

.

Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). Anualitat 2020

Concepte subvencionat: Acció estratègica pel desenvolupament territorial

Import Concedit: 955,10 €

.

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

CULTURA

Concepte subvencionat 1: Cooperació cultural

Import Concedit: 5.882,70 €

DESPESA CORRENT

Concepte subvencionat: Enllumenat públic; Manteniment vials públics; Recollida i gestió de residus

Import concedit: 22.762,04 €

DESPESA INVERSIÓ

Concepte subvencionat: Pavimentació camí d’accés Boadella

Import concedit: 10.573,26 €

NOVES TECNOLOGIES

Concepte subvencionat: Noves tecnologies

Import concedit: 640,85 €

CAMINS

Concepte subvencionat 8: Adequació camins públics

Import concedit: 1.100,00 €

.

.

EXERCICI 2019

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

CULTURA

Concepte subvencionat 1: Cooperació cultural

Import Concedit: 5.882,70 €

DESPESA CORRENT

Concepte subvencionat 1: Enllumenat públic

Concepte subvencionat 2: Manteniment vials públics

Import concedit: 13.015,35 €

DESPESA INVERSIÓ

Desfibril·lador a Les Escaules

Tractor tallagespa

Actuacions complementaries nou camí Les Escaules_Fase 1

Import concedit: 20.319,95 €

NOVES TECNOLOGIES

Concepte subvencionat 7: Noves tecnologies

Import concedit: 640,85 €

CAMINS

Concepte subvencionat 8: Adequació camins públics

Import concedit: 1.100,00 €

Subvencions per al suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines

Concepte subvencionat: Jornades físicoesportives 2019

Import concedit: 900

Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials 2019

Concepte subvencionat 1: Renovació de les fusteries de l’habitatge d’emergència social_Fase 2

Import concedit: 5.977,40 €

.

EXERCICI 2018

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

CULTURA

Concepte subvencionat 1: Cooperació cultural

Import Concedit: 5.380,00 €

DESPESA CORRENT

Concepte subvencionat 2: Reparació paviment C/ Ginebre

Import concedit: 3.375,90 €

Concepte subvencionat 3: Enllumenat públic

Import concedit: 4.500 €

DESPESA INVERSIÓ

Concepte subvencionat 4: Instal·lació punt de llum a aparcament Les Escaules

Import concedit: 1.920,03 €

Concepte subvencionat 5: Pavimentat de vies urbanes a Les Escaules

Import concedit: 14.732,82 €

Concepte subvencionat 6: Ampliació Societat de Boadella

Import concedit: 5.959,25 €

NOVES TECNOLOGIES

Concepte subvencionat 7: Noves tecnologies

Import concedit: 658,43 €

CAMINS

Concepte subvencionat 8: Adequació del camí al Castell de LE

Import concedit: 1.100,00 €

Subvencions de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i esportiva

Concepte subvencionat: Jornades físicoesportives 2018

Import concedit: 660 €

Subvencions de la campanya “Del Pla a l’acció” 2018-2019

Concepte subvencionat 1 (L1): Redacció d’informe de seguiment i servei de comptab. energ.:

Import concedit: 738,00 €

Concepte subvencionat 2 (L3): Renovació de les fusteries de l’escola Santa Cecília_Fase 2. 2 portes i 1 finestra

Import concedit: 5.608,80 €

Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials

Concepte subvencionat 1: Renovació de les fusteries de l’habitatge d’emergència social_Fase 1

Import concedit: 4.382,66 €

.

EXERCICI 2017

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Concepte subvencionat 1: Actes per la Festa petita de Sant Miquel (Boadella), la Festa Major de Sant Martí (Les Escaules) i la Festa Major de Santa Cecília (Boadella).

Import Concedit: 4.060,00 €

Concepte subvencionat 2: Adquisició de vehicle per a manteniment de vials

Import concedit: 22.603,00 €

Concepte subvencionat 3: Enllumenat públic

Import concedit: 3.500 €

Subvencions de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i esportiva

Concepte subvencionat: Jornades físicoesportives 2017

Import concedit: 594 €

Subvencio per a finançar projectes per a facilitar l’accés a noves tecnologies

Concepte subvencionat: PC Dell + SAI Riello

Import concedit: 584,89 €

Subvencions de la campanya “Del Pla a l’acció”

Concepte subvencionat: Renovació de les fusteries de l’escola Santa Cecília_Fase I

Import concedit: 4.343,61 €

Suport de programes municipals de suport a esportistes amateurs menors de 25 anys

Concepte subvencionat: Suport a nadadora local

Import concedit: 200,00 €